Og�oszenie 
MuOnline Private Server SOULMU.PL:
Serwer SoulMU ----->> ONLINE


Admin Alyaa - zarzadzanie Serwerem i Forum - nagrody i kary, Webshop, premie za donate/GR (itemy i VIP)
Admin Zenteris - zarzadzanie GM, skargi ,odwolania, PR

UWAGA!!! Wszelkie obrazy na FORUM prezentujemy jako linki! Skargi bez kompletu screenow (z data i godzina) trafiaja do KOSZA!
Premie za donate dodawane sa zazwyczaj w weekendy.
Uzytkownicy forum maja obowiazek wpisac w profilu wszystkie nicki postaci ze swoich serwerowych kont lub klauzule "nie gram".
20.07.2018 - nowy klient
Pobierz KLIENTA
437 MB
Najnowsza wersja gry: 6.1.0.71 (IGC.dll) (WYMAGANY PATCH)
Forum SOULMU.pl - Mu Online Private Server Strona G��wna
Forum SOULMU.pl - Mu Online Private Server - Warunki Rejestracji

Administratorzy i moderatorzy podejm� starania maj�ce na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obra�liwe materia��w jak najszybciej, jednak�e nie jest mo�liwe przeczytanie ka�dej wiadomo�ci. Zgadzasz si� wi�c, �e zawarto�� ka�dego postu na tym forum wyra�a pogl�dy i opinie jego autora a nie administrator�w, moderator�w czy webmaster�w (poza wiadomo�ciami pisanymi przez nich) i nie ponosz� oni za te tre�ci odpowiedzialno�ci.

Zgadzasz si� nie pisa� �adnych obra�liwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawieraj�cych gro�by i innych materia��w, kt�re mog� by� sprzeczne z prawem. Z�amanie tej zasady mo�e by� przyczyn� natychmiastowego i trwa�ego usuni�cia z listy u�ytkownik�w (wraz z powiadomieniem odpowiednich w�adz). Aby wspom�c te dzia�ania rejestrowane s� adresy IP autor�w. Przyjmujesz do wiadomo�ci, �e webmaster, administrator i moderatorzy tego forum maj� prawo do usuwania, zmiany lub zamykania ka�dego w�tku w ka�dej chwili je�li zajdzie taka potrzeba. Jako u�ytkownik zgadzasz si�, �e wszystkie informacje, kt�re wpiszesz b�d� przechowywane w bazie danych. Informacje te nie b�d� podawane bez twojej zgody �adnym osobom ani podmiotom trzecim, jednak�e webmaster, administrator i moderatorzy nie b�d� obarczeni odpowiedzialno�ci� za w�amania hackerskie prowadz�ce do pozyskania tych danych.

Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawieraj� �adnych informacji, kt�re poda�e� i s�u�� jedynie u�atwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz has�a (i dla przes�ania nowego has�a, gdyby� zapomnia� stare).

Klikaj�c odno�nik Rejestracja na dole zgadzasz si� na te warunki.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

soulmu.pl MuOnline Polski Serwer Prywatny

Najlepsze biuro nieruchomo�ci Kielce Greathouse